Ανακοίνωση σχετικά με πιστοποίηση ποδολόγων και γνωστοποίησης προς φορείς

Αθήνα 4.11.2021

 

Όπως είναι γνωστό, ο κάθε απόφοιτος της Ακαδημίας Ποδολόγων Ελλάδας λαμβάνει κατόπιν εξετάσεων στο Σωματείο Ποδολόγων Ελλάδας, μετά την αποφοίτησή του,  πιστοποίηση επάρκειας γνώσεων ποδολογίας και τέχνης άσκησης αυτής από το  μη κερδοσκοπικό Σωματείο Ποδολόγων Ελλάδας, το οποίο  έχει και την νομική ευθύνη έκδοσης αυτών των  διαπιστωτικών  πράξεων, τόσο έναντι της Πολιτείας, όσο και έναντι του κοινωνικού συνόλου που εμπιστεύεται τις υπηρεσίες των διαπιστευμένων ποδολόγων. Από αυτές τις νομικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις της κάθε  διαπίστευσης προβάλλει η ανάγκη γνωστοποίησης  προς τους άνω πολιτειακούς και κοινωνικούς φορείς της λήξης της διάρκειας ισχύος εκάστης, η οποία αναγκαίως έχει προσωποπαγή χαρακτήρα συνδεδεμένο με το δικαιούχο πρόσωπο. Αυτή η λήξη  επέρχεται με την απόφαση είτε του Σωματείου είτε του  ιδίου του μέλους αυτού,  από την στιγμή που παύει  να έχει αυτήν την ιδιότητα, δεδομένου ότι  ο  τερματισμός  και του άνω διαπιστωτικού  ελέγχου επέρχεται αυτοδικαίως.

Αυτή η γνωστοποίηση είναι  λοιπόν αναγκαία, με βάση τις αρχές του δημοσίου συμφέροντος, το οποίο θα πληγεί αν δεν λάβει χώρα η γνωστοποίηση των στοιχείων εκείνων των ποδολόγων που έπαυσαν να ελέγχονται για  την περαιτέρω  επαγγελματική  τους  διαπίστευση. Αυτοί οι ποδολόγοι, κατά τον μετέπειτα χρόνο,  υπάρχει περίπτωση να δρούν επαγγελματικά, καθ’ υπέρβαση των κανόνων αυτής της επάρκειας και της τέχνης άσκησης της ποδολογίας, οπότε το Σωματείο  αυτής της διαπίστευσης είναι υποχρεωμένο να γνωστοποιεί  την κάθε  μεταβολή,  σε περίπτωση αποχώρησης του μέλους αυτού από τον εν λόγω  φορέα  της διαπίστευσης, δηλαδή από το Σωματείο Ποδολόγων Ελλάδας.

Κατά ταύτα, κάθε αντίθετη ερμηνεία που  κινείται υπέρ του ατομικού συμφέροντος και  σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος είναι εσφαλμένη και αντίθετη στις διατάξεις του ν. 4624/2019, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

Για το Σωματείο Ποδολόγων Ελλάδας

 

        Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

   ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΜΑΙΡΗ                                               ΒΑΡΘΑΛΙΤΟΥ ΣΟΦΙΑ